กรุณาลงทะเบียนเพื่อสมัคร
โปรดอ่านรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วนก่อนทำการลงทะเบียน

คุณสมบัติผูัสมัคร
1. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรงที่จะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติ
2. มีสุขภาพจิตปกติ
3. สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสำนักได้โดยเคร่งครัด ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติ
4. สำหรับเยาวชนควรมีผู้ปกครองเดินทางมาร่วมปฏิบัติด้วย
5. เนื่องจาก ขณะนี้ มีข้อจำกัดเรื่องที่พัก ทางทีปภาวันธรรมสถานจึงไม่สามารถรับพระภิกษุสามเณรเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรปฏิบัตินี้ได้
สิ่งที่ต้องเตรียมมา
1. นาฬิกาปลุก เนื่องจากตลอดคอร์สจะเก็บเครื่องมือสื่อสาร ท่านต้องใช้นาฬิกาปลุกแทน โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บโทรศัพท์ในวันแรก และคืนให้ในวันที่กลับ
2. ไฟฉาย เนื่องจากสถานที่เป็นป่า ในบางพื้นที่แสงสว่างจะไม่เพียงพอ
3. กางเกงขายาว ที่สะดวกต่อการบริหารร่างกาย
รายนามกิจกรรม (เรียงตามวันที่จัด)
ลำดับ ชื่อกิจกรรม
1 หาสุขได้จากทุกข์-ประมวลธรรมด้วยตนเอง ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง (สำหรับผู้ผ่านหลักสูตรหาสุขได้จากทุกข์) วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2567

2 ขอใช้สถานที่ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง กำหนดวันปฏิบัติเอง (เฉพาะผู้ผ่านหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของทีปภาวันฯ) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

3 สุดสัปดาห์แสวงหาอริยทรัพย์ อานาปานสติพื้นฐาน หลักสูตร 3 วัน (ภาษาไทย) วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 3 มีนาคม 2567

4 หาสุขได้จากทุกข์ อานาปานสติ 16 ขั้น หลักสูตร 5 วัน (ภาษาไทย) วันที่ 12 มีนาคม 2567 ถึง 17 มีนาคม 2567

5 หาสุขได้จากทุกข์-ประมวลธรรมด้วยตนเอง ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง (สำหรับผู้ผ่านหลักสูตรหาสุขได้จากทุกข์) วันที่ 20 มีนาคม 2567 ถึง 27 มีนาคม 2567

6 ขอใช้สถานที่ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง กำหนดวันปฏิบัติเอง (เฉพาะผู้ผ่านหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของทีปภาวันฯ) วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567